Techne sp. o.o.
Kontakt

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności Techne sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128; 20-386 Lublin,
NIP: 946-26-72-477 REGON: 368028559, KRS: 690945
(zwana dalej Techne)


Techne szanuje prawo Użytkownika do prywatności. Niniejsza polityka wskazuje, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację możemy gromadzić na potrzeby Techne i jak możemy z takich informacji korzystać.

W razie wątpliwości odnośnie niniejszej polityki bezpieczeństwa prosimy o kontakt (adresat: 'Polityka bezpieczeństwa').


I Zastrzeżenia

II Zgoda Użytkownika

III Zobowiązania Techne

IV Jakie dane są zbierane i w jaki sposób mogą być wykorzystane?

1) w związku z protokołami WEB
2) w związku z technologią "cookie"
3) w związku ze świadomym i dobrowolnym podaniem danych przez Użytkownika
4) w związku z funkcjonalnościami TechneSystem

V Udostępnianie danych Użytkownika podmiotom trzecim
VI Ochrona danych

VII Zmiana polityki prywatności

 

I Zastrzeżenia

• To nie jest klauzula informacyjna. Dokładna lista celów w jakich przetwarzane są dane osobowe wynika z charakterem danej platformy i jest dostępna dla Użytkownika w Profilu, w zakładce "Moje dane". W tej samej zakładce udostępniamy klauzule informacyjną, gdzie Użytkownik może zapoznać się m.in. z podstawami prawnymi celów przetwarzania danych oraz z prawami jakie mu w związku z tym przysługują.

 

• Specyfika platformy TechneSystem wiąże się z przechowywaniem informacji dotyczących Użytkownika lub informacji związanych z działalnością Użytkownika, których autorem jest sam Użytkownik. Są to także informacje kierowane do niego przez innych Użytkowników, które w ten sposób wiążą się z jego osobą. Informacje te będą nazywane Treściami Użytkownika. W zależności od okoliczności (np. od konfiguracji uprawnień) i konkretnego podsystemu, Treści Użytkownika mogą być udostępniane tylko Użytkownikowi, wybranym grupom Użytkowników lub wszystkim Użytkownikom platformy TechneSystem. W każdym przypadku Treści Użytkowników dostępne są dla administratorów systemów TechneSystem.

Techne dostarcza narzędzi do obsługi Treści Użytkowników, dba o ich poprawność i trwałość na poziomie funkcji systemu i relacji bazodanowych. Techne nie odpowiada za poprawność semantyczną i za znaczenie Treści Użytkownika dla Użytkownika oraz innych Użytkowników, za ich zgodność z prawem oraz legalność użycia. Za Treści Użytkowników odpowiada Użytkownik zamieszczający informację.

 

• Witryny internetowe i Treści Użytkowników TechneSystem, mogą zawierać łącza do stron, których Techne nie jest właścicielem i/lub autorem i/lub administratorem. Zamieszczenie linku przez Techne może mieć charakter pomocniczy dla Użytkownika. Umieszczenie linku do stron, które nie są prowadzone przez Techne, nie jest związane z jakąkolwiek relacją pomiędzy Techne a autorami, administratorami i treściami linkowanych stron. Za powiązania zawarte w Treściach Użytkowników odpowiadają użytkownicy zamieszczający informację.

 

II Zgoda Użytkownika

Użytkownik korzystając z TechneSystem akceptuje warunki niniejszej polityki i regulamin wybranego serwisu. Korzystając ze strony internetowej lub przekazując nam dane osobowe w trakcie rejestracji w systemie TechneSystem, Użytkownik akceptuje fakt przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych lub/i nie akceptuje regulaminu wybranego serwisu lub/i niniejszej polityki prywatności, powinien powstrzymać się od korzystania ze stron lub/i rozwiązań internetowych Techne.

 

III Zobowiązania Techne

Techne zobowiązuje się:

• zapewnić wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych - dostępne opcje dostępne są w Profilu, w zakładce "Moje dane".
• przetwarzać dane użytkownika tylko za jego wiedzą wyraźną bądź dorozumianą, w zależności od istotności danych, wymagań prawnych oraz kontekstu sytuacyjnego;
• podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych Użytkownika ujawnianych innemu podmiotowi świadczącemu usługi na potrzeby Techne;
• traktować Treści Użytkowników jak informacje poufne, zasada ta nie dotyczy platformy demonstracyjnej TechneSystem;
• gromadzić dane osobowe Użytkownika w sposób odpowiedni dla celów. Informacje, które gromadzimy, mają charakter istotny, odpowiedni, a ich zakres nie jest nadmierny dla celów, dla których podlegają gromadzeniu, zasada ta nie dotyczy Treści Użytkowników;
• przetwarzać dane osobowe Użytkownika w sposób odpowiadający celom, dla których je pierwotnie zgromadzono oraz na które Użytkownik wyraził lub w okresie późniejszym wyrazi zgodę;
• podjąć gospodarczo uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe Użytkownika są wiarygodne odpowiednio do zakresu ich przeznaczenia, dokładne, kompletne oraz w stosownych przypadkach, regularnie aktualizowane (nie dotyczy Treści Użytkowników);
• nie wykorzystywać danych osobowych Użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego bez umożliwienia Użytkownikowi podjęcia decyzji o „rezygnacji z otrzymywania związanych z nim przesyłek".

 

IV Jakie dane są zbierane i w jaki sposób mogą być wykorzystane?

Kiedy Użytkownik korzysta ze stron Techne i systemu TechneSystem, informacje o nim gromadzone są:
1) w związku z protokołami WEB
2) w związku z technologią "cookie"
3) w związku ze świadomym podaniem danych przez Użytkownika
4) w związku z funkcjonalnościami TechneSystem

1. W związku z protokołami Web

Techne gromadzi informacje dotyczące Użytkownika przesyłane przez jego przeglądarkę sieci Web. Informacje te zależą od konfiguracji przeglądarki Użytkownika i najczęściej obejmują adres IP, nazwę systemu operacyjnego oraz nazwę i wersję przeglądarki.
Informacje przekazywane przez przeglądarkę Użytkownika, o ile traktowane są samodzielnie, nie pozwalają na jego identyfikację. W niektórych przypadkach informacje przesyłane przez przeglądarkę sieci Web umożliwiają identyfikację Użytkownika.
Z informacji gromadzonych tą drogą korzystamy w celu uzyskania danych statystycznych pomagających nam rozwijać nasze strony i systemy oraz świadczyć wsparcie techniczne.

2. W związku z technologią "cookie"

Rozwiązania Techne korzystają z sesyjnych oraz w wyjątkowych przypadkach trwałych "cookie", czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika. Użytkownik sam decyduje czy chce czy też nie chce otrzymywać "cookie", może też podejmować decyzję każdorazowo - jest to zależne od konfiguracji jego przeglądarki. Nieakceptowanie "cookies" przez przeglądarkę Użytkownika może spowodować częściową lub całkowitą utratę funkcjonalności rozwiązań Techne, które wykorzystują tę technologię, aby zapewnić sesyjność pracy Użytkownika. "Cookies" nie zawierają danych pozwalających na identyfikacje osoby.

3. W związku ze świadomym podaniem danych przez Użytkownika.

Techne gromadzi informacje, które użytkownik świadomie przekazuje podczas korzystania z systemu TechneSystem. Może to być związane z realizacją umowy miedzy użytkownikiem a Techne - w takiej sytuacji podanie danych może warunkować dostęp do usługi lub możliwość jej świadczenia.  Często zbierane informacje mają charakter danych osobowych. Techne korzysta z takich informacji, miedzy innymi aby identyfikować użytkownika - wynika z charakteru rozwiązania oraz specyfiki konkretnej implementacji. Np. podczas rejestracji na platformie demonstracyjnej wymagane dane do rejestracji obejmują: imię, nazwisko, e-mail, nazwę konta oraz hasło.
W trakcie pracy na platformie TechneSystem, użytkownik ma możliwość rozbudowywania informacji o sobie zawartych w profilu Użytkownika oraz w Treściach Użytkownika w zależności od okoliczności oraz charakteru konkretnego rozwiązania.

 

Możemy korzystać z informacji, jakie gromadzimy za pośrednictwem stron i systemów TechneSystem dla różnorodnych celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, takich jak obsługa klienta, zapobieganie oszustwom, badania rynku, usprawnienie naszych produktów i usług oraz przekazywanie użytkownikowi i jego firmie informacji oraz ofert, które w naszej opinii mogą ich zainteresować. Możemy także usunąć wszelkie dane umożliwiające osobistą identyfikację (anonimizacja danych) i korzystać z reszty dla celów historycznych, statystycznych lub naukowych. Jednak w takich sytuacjach zawsze respektujemy obowiązujące przepisy, treść umowy zawartej z Użytkownikiem oraz regulamin konkretnego serwisu.

4. W związku z funkcjonalnościami systemowymi TechneSystem

Platforma internetowa TechneSystem to między innymi system pracy grupowej oparty o bazę danych. Gromadzone w niej dane prawie zawsze związane są z działaniami Użytkowników platformy prowadzących do powstania Treści Użytkowników i tylko w wyjątkowych przypadkach (np wyniki anonimizowanych ankiet) nie dają się skojarzyć z konkretnym Użytkownikiem. Dodatkowo rejestrowana jest aktywność Użytkowników w TechneSystem (np. data ostatniego logowania, ile czasu Użytkownik korzystał z TechneSystem). Rodzaj oraz zasadność informacji przechowywanych w poszczególnych instancjach TechneSystem zależą od charakteru systemu.

 

V Udostępnianie danych Użytkownika podmiotom trzecim

• Techne nie sprzedaje, ani nie przekazuje danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem swych stron i systemów internetowych brokerom działającym na rzecz list wysyłkowych ani podmiotom zajmującym się budową hurtowni danych celem profilowania użytkowników sieci.
• Techne może udostępniać dane osobowe Użytkownika innym podmiotom, którym zleca realizację usług na swoją rzecz. Takie podmioty są zobowiązane korzystać z danych osobowych, jakie im udostępniamy tylko w celu realizacji usług zleconych przez nas lub wykonywanych w naszym imieniu oraz traktować dane osobowe Użytkownika jako ściśle poufne.
• Techne może udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom trzecim, z którymi współpracuje przy dostarczaniu produktów i usług naszych klientom. W takiej sytuacji, zobowiązujemy naszych partnerów do korzystania z danych osobowych, jakie im udostępniamy, w sposób zgodny z celami, dla których je gromadzono oraz na które Użytkownik wyraził zgodę tylko w sposób dozwolony niniejszą polityką, wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi prywatności i ochrony danych osobowych.
• W określonych okolicznościach możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe niepowiązanym pomiotom trzecim (np. w wyniku wymagań prawnych lub nakazu sądowego). Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Techne lub innego działania na jej szkodę.

 

VI Ochrona danych

Dane osobowe Użytkowników i Treści Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.
Techne utrzymuje odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony poufności, bezpieczeństwa i integralności danych osobowych Użytkownika oraz jego Treści Użytkownika. Wykorzystujemy technologię SSL do szyfrowania wszystkich połączeń do każdej instancji platformy TechneSystem. Hasła Użytkowników nie są przechowywane, przechowywana i przetwarzana jest jedynie funkcja skrótu.


Zaznaczamy jednak, że bezpieczeństwo informacji jest sprawą bardzo złożoną i Techne nie ponosi odpowiedzialności za jego naruszenie o ile pozostaje to poza naszą kontrolą (przykładem może być naruszenie bezpieczeństwa wynikające z przechwycenia hasła Użytkownika, przez osoby trzecie, w wyniku wykorzystania keylogera).

 

VII Zmiana danych Użytkownika

Użytkownik ma prawo przeglądania, poprawiania i aktualizacji danych osobowych, które przekazuje nam za pośrednictwem serwisów TechneSystem. W tym celu należy wybrać opcję profil -> Dane Osobowe.
Zmiana adresu mailowego Użytkownika możliwa jest wyłącznie przez Administratorów TechneSystem, po wcześniejszym kontakcie.

 

VIII Zmiana polityki prywatności

Techne zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Polityki w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji niniejszej Polityki na swoich stronach internetowych.Autor: Robert Toruj
Ostatnia aktualizacja: 2019-06-30 17:47