Techne sp. o.o.
Kontakt

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator Danych Osobowych:
TECHNE sp. z o.o.

Wólczańska 128
20-386 Lublin

Jako Administrator przetwarzamy Twoje dane w zgodzie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz USTAWĄ z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Poniżej zapoznasz się z naszymi celami oraz Twoimi prawami zgodnie z art. 13 RODO.
Cele przetwarzania (stan na dzień: 2024-05-18):

Działalność marketingowa

Opis celu:
Rozpoznanie rynku oraz promocja produktów oraz usług oferowanych przez Techne sp. z o.o. oraz partnerów.
Przesłanki prawne:
Art. 6 ust. 1 litera f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
Czynności przetwarzania:
Wysyłka wiadomości e-mail w związku z marketingiem bezpośrednim, archiwizacja.
Planowany czas przetwarzania danych:
Do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane sa przetwarzane.
Prawa specyficzne dla tego celu:
Prawo do sprzeciwu wobec działań marketingowych


Bezpieczeństwo sieci i informacji

Opis celu:
Nadzór nad bezpieczeństwem rozwiązań teleinformatycznych Techne sp. z o.o.
Przesłanki prawne:
Art. 6 ust. 1 lit f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
Czynności przetwarzania:
Zbieranie informacji na temat połączeń, analiza danych, archiwizacja.
Planowany czas przetwarzania danych:
Rok od końca roku, w którym miał miejsce kontakt z infrastruktura sieciową Techne.
Prawa specyficzne dla tego celu:
Prawo do sprzeciwu


Komunikacja elektroniczna w Internecie

Opis celu:
Utrzymanie komunikacji elektronicznej w Internecie.
Przesłanki prawne:
Art. 6 ust. 1 litera f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
Kategorie odbiorców:
Odbiorcy wiadomości elektronicznych
Czynności przetwarzania:
Gromadzenie przesyłek na serwerze, udostępnianie użytkownikom, przesyłanie wiadomości do odbiorców, archiwizacja.


Zapoznanie potencjalnych klientów z produktami i ofertą Techne

Opis celu:
Zapoznanie potencjalnych klientów z produktami i ofertą Techne
Przesłanki prawne:
Art. 6 ust. 1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
Czynności przetwarzania:
Zbieranie bezpośrednio od osób, których dane są przetwarzane, wykorzystanie konta do autoryzacji działań na platformie, archiwizacja.
Planowany czas przetwarzania danych:
Do momentu decyzji o likwidacji konta


Utrzymanie panelu ADO klientów

Opis celu:
Świadczenie administratorom danych osobowych usługi wspierającej zarządzanie organizacją systemu ochrony danych osobowych.
Przesłanki prawne:
Art. 6 ust.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Czynności przetwarzania:
Utrzymanie systemu TechneSystem, archiwizacja danych
Planowany czas przetwarzania danych:
Dwa lata od zakończenia roku w którym wygasła umowa.
Prawa specyficzne dla tego celu:
Prawo do przenoszenia danych


Utrzymanie stron WWW klientów

Opis celu:
Świadczenie podmiotom gospodarczym usługi obsługi stron WWW.
Przesłanki prawne:
Art. 6 ust.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Kategorie odbiorców:
Treści wprowadzone do CMS są upubliczniane.
Czynności przetwarzania:
Konto wykorzystywane jest do autoryzacji i wprowadzania treści stron. Wprowadzane przez Klientów treści są publikowane w Internecie, archiwizacja.
Planowany czas przetwarzania danych:
Okres niezbędny dla utrzymania dokumentacji podatkowo-skarbowej związanej z działalnością gospodarczą: sześć lat od roku ostatniej operacji gospodarczej.
Prawa specyficzne dla tego celu:
Prawo do przenoszenia danych


Prowadzenie działalności edukacyjnej

Opis celu:
Prowadzenie działalności edukacyjnej, zarówno w postaci stacjonarnej jak i zdalnej oraz dokumentacja procesu dydaktycznego.
Przesłanki prawne:
Art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
Czynności przetwarzania:
Zbieranie danych bezpośrednio od osób zainteresowanych udziałem w kursach lub szkoleniach Wykorzystywanie konta jako identyfikacji uczestnika w procesie dydaktyki, archiwizacja.
Planowany czas przetwarzania danych:
Pięć lat od końca roku w którym został ukończony kursu lub szkolenie.
Prawa specyficzne dla tego celu:
Prawo do kwestionowania zautomatyzowanych decyzji


Prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej

Opis celu:
Ewidencjonowanie osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych uczestniczących w wymianie towarów i usług ze spółką.
Przesłanki prawne:
Art. 6 ust.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Art. 6 ust.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: Ustawa o rachunkowości, Ustawa o podatku od towarów i usług
Kategorie odbiorców:
Podmioty administracji państwowej (ZUS, US)
Czynności przetwarzania:
Prowadzenie rejestru kontrahentów, gromadzenie dowodów księgowych, zapisy w systemie księgowym, przekazywanie informacji do podmiotów administracji państwowej, archiwizacja.
Planowany czas przetwarzania danych:
Okres niezbędny dla utrzymania dokumentacji podatkowo-skarbowej związanej z działalnością gospodarczą: 6 lat od roku ostatniej operacji gospodarczej.


Prawa ogólne (dotyczą każdego celu przetwarzania):
Mam prawo: a) dostępu do informacji, o której mowa w art. 15 ust. 1, w szczególności dotyczącej celów oraz organizacji przetwarzania; b) dostępu do moich danych zgodnie z ust. 3
Mam prawo do żądania niezwłocznego sprostowania moich danych zgodnie z art. 16.
Mam prawo do żądania ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18
Mam prawo do żądania usunięcia moich danych osobowych zgodnie z art. 17
Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 ust. 1