Techne sp. o.o.
Kontakt

Reklamacje i Prawa konsumenta

Niniejsza strona prezentuje ogólne warunki świadczenia Reklamacji oraz zasady realizacji prawa do odstąpienia od umowy. Szczegółowe zasady ujęte są w regulaminach określonych usług lub w umowach zawieranych przez Techne.

 

Konsument - osoba fizyczna zawierająca z Techne umowę o świadczenie płatnych usług, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Organizacja - podmiot mający osobowość prawną lub osoba (osoby) prowadząca działalność gospodarczą.

Klient - organizacja lub konsument korzystający z płatnych usług Techne.

 

I Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionej usługi, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Organizacja, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
2. Reklamację należy zgłosić w ciągu 14 dni od zakończenia usługi.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy Techne (patrz kontakt w prawym dolnym rogu ekranu Platformy lub strony).

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć przynajmniej:

  1. dane Klienta składającego reklamację,
  2. adres Klienta,
  3. zwięzły opis wady,
  4. okoliczności (w tym datę) wystąpienia wady,
  5. żądanie Klienta w związku z wadą usługi.

5. Techne ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Techne nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, żądanie Klienta uważa się za uzasadnione.

 

II Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsument, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jej zawarcia.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy z Konsumentem.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Techne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być wysłane pocztą elektroniczną lub pocztą na adres Techne.

4. Oświadczenie o którym mowa powyżej powinno zawierać określenie zamówienia, którego dotyczy, dane Konsumenta oraz nr konta na jaki ma zostać dokonany zwrot, oświadczenie może być wykonane na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Formularz ten dostępny jest również w części III tego artykułu.

5. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu Techne niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Techne w ciągu 14 dni zwróci wartość brutto umowy na konto wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu. Konsument nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z odstąpieniem.

7. Umowa, od której odstąpił Konsument, traktowana jest jako niezawarta.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do Umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  3. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

III Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Techne sp. z o.o.
ul Wólczańska 128
20-386 Lublin

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są:

 

 

Numer zamówienia:

 

Data zawarcia umowy:

 

Imię i nazwisko konsumenta:

 

Adres konsumenta:

 

 

 

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr:

 

 

data:

podpis: